Utstopping
I de fleste tilfeller er kundene våre jegere som kommer til oss med deres trofeer, men vi har også kunder som leverer inn fallvilt. En del av disse artene er heller ikke lovlige å beholde uten å innhente nødvendig tillatelse.

Alt fallvilt er i utgangspunktet Viltfondets eiendom, og myndighetene har utformet retningslinjer for disponering av fallvilt.
Definisjonen av fallvilt er som følger: "alt vilt som finnes dødt i naturen og vilt som er avlivet av humanitære grunner eller under nødstilstand". (Gjelder imidlertid ikke fallvilt av hjortevilt).
Disse retningslinjene bevarer muligheten for at museer, skoler og forskningsstasjoner kan søke om å motta bestemte typer arter - men det gir også muligheten for at en privat person kan beholde fallviltet eller deler av fallviltet for preparering.

Sånn sett har vi en gunstigere lovgivning enn i en del andre land hvor alle ikke-jaktbare arter tilfaller staten uten mulighet for at finneren kan søke om å beholde den selv.
Direktoratet for Naturforvaltning har utarbeidet retningslinjer og lister for hvilke arter som en fritt kan beholde for preparering. En oppdatert liste finner du her. Endel arter er registreringspliktige og enkelte er også merkepliktige.

Merkeplikt gjelder for spesielt utsatte arter. Registreringsplikt betyr ikke nødvendigvis at fuglen/pattedyret blir inndradd, men at Direktoratet for naturforvaltning ønsker å ha en oversikt over antall og søker av viltet.Når det gjelder hvem som kan søke er det kun en autorisert taksidermist som kan utføre denne jobben.

Fremgangsmåten for en søknad er som følger:
Kunden sender inn fallviltet til en autorisert taksidermist med informasjon om søker, lokalitet, dato for funnet, trolig dødsårsak, etc.
Innlevering av søkepliktig fallvilt skal skje innen 4 uker etter at det ble funnet.
Taksidermisten mottar viltet og gjør selv en analyse av viltet. Dyret katalogføres, artsbestemmes, måles og veies før søknad sendes til Fylkesmannen. Søknaden skal senest sendes inn 4 uker etter at viltet ble mottatt.
Fylkesmannen behandler søknaden og sender ut meddelelse til både søker og taksidermist. Søker mottar den originale bekreftelsen mens taksidermisten får en kopi.
Ved positiv tilbakemeldelse påbegynner taksidermisten arbeidet og sender inn skrotten til veterinærinstituttet for videre forskning.
Ved meddelelse om at søknaden ikke er innvilget tilfaller spesimentet Viltfondet og taksidermisten overleverer viltet i sin helhet til Direktoratet for Naturforvaltning.
Vernede fugler og pattedyr